Note from the author: I do have a computer now… positie, +kunstenaar, +cultuur, + rede give 511 results (24 jan 2005) no black hole has yet been sited…for original Dutch tekst scroll down a bit.

 

Translated by Jim Clark/Merel van Tilburg for the publication THE AVANT-GARDE EXPECTATION, 10 years art incentive prize amstelveen.

The artist and his position (2002)

 

"There is no shortage of artists whose despair of our times, and whose fear of chaos, is real. But there is a shortage of artists who possess enough faith and love to remain standing in that chaos."

 

-Hermann Hesse-

 

An appropriate quote, perhaps, considering that I've just graduated. The famous black hole, that so many lose themselves in, is lying in wait – So it's essential for me to evaluate my position as an artist, for myself, if I don't want that same fate to await me. It's normal to travel when you've finished your studies, to discover yourself.  I decided to do that, except that I wouldn't be going to Thailand or Brazil, but to Cyberspace. With only words as provisions, I began a journey through that virtual space. The goal of my journey was to find contemporary visions of the artist's position. My point of departure was, that if I could put myself into the minds of others, even for a moment, to know what they thought about it, I could better determine what I think about it myself. A sort of preventative anti–black-hole remedy.

 

I began at Altavista: position, +artist (939 pages found). Gulp. Lots of scrolling. One of the first pages that I finally double-clicked was by Mr. Bruinsma, from 1995, for Metropolis M, where he describes how, for the last decennium and a half, the artist has been described as a 'nomad'. A travelling hunter of meaning… Indeed, like a nomad moves in the hope of stilling his hunger, I feel the urge to move through the meaning of things, in the hope of fathoming them.

 

Wandering from computer to computer (I still don't have one myself) I reduced the territory to be explored by adding a new word: position, +artist, +culture (409 pages found). My eye soon fell upon "Culture is War" by Leo de Haes. A collection of clever essays in which he delves deeply into the interaction between elite culture and mass culture. There's a gap between the two that just keeps getting bigger. That's why it's harder than ever for artists, he says. He sees culture as an important element of national security, and makes a strong case for investing in subsidies. Reading his essays has given me more insight into the importance of my position. The discussion of why subsidies matter makes it a bit easier for me to apply for one, and strengthens me in my battle against the chaos of the black hole.

 

Full of hope I continued my journey:  position, +artist, +culture, +reason (49 pages found). I made the acquaintance of Mr Trapman, who in his piece "Regarding Quality and Organisation in Art," describes art as the arena where man faces himself. For the elite, according to Trapman, the artist has often been, from a historical point of view, no more than a jester who provided status - but basically he is a human being who defines himself in terms of the creation of new meanings in others: a person who makes new meanings on the edges of the known meanings, by making decisions. The artist today suffers (and not only the artist), according to Trapman, from 'fear of reason.' He describes how this fear came about, and what the consequences are. He reasons out how we can conquer this fear, and proposes a consciously chosen model of a movement as a possible solution to the problems in art which, since I read about it, has been haunting me.

 

This electronic nomad's journey has already given me a lot of food for thought, and I feel it has only just begun (its revelations make it look more and more like a pilgrimage, Amen). Altavista has a new interface: position, +artist, +culture, +reason now presents me with 228 pages, instead of 49. That's how fast it can go. My position as an artist has, thanks to my predecessors, grown into a position of enormous freedom – but to me, a lot of freedom also means a lot of responsibility. I'm prepared to accept that, especially where a larger public is concerned. It demands a tremendous commitment, but as a wise mentor once said: "Art is a top sport!”. I'm familiar with my own battle and have confidence in it. Sometimes my position is wretched, but it's often privileged, too. My position is a reflection of society. I don't believe in coincidence, and have therefore, for the time being, come to the conclusion that my position is exactly where it should be, like it or not. I hope this position stands firm, when I suddenly find myself in the black hole ;-)

 

Jennifer Kanary

 

 

 

 

De kunstenaar en zijn positie (2002)

 

“Er bestaat geen gebrek aan kunstenaars wier vertwijfeling over onze tijd en wier angst voor de chaos echt is. Maar er is wel gebrek aan kunstenaars die voldoende geloof en liefde bezitten om zich in die chaos staande te houden”

 

-Hermann Hesse-

 

Misschien een toepasselijk citaat aangezien ik net afgestudeerd ben. Het bekende zwarte gat is op de loer waar velen zichzelf in verliezen, dus het is zaak om voor mezelf mijn positie als kunstenaar te evalueren wil ik niet dat mij hetzelfde overkomt. Het is gebruikelijk om na je studie op reis te gaan voor een ontdekking van het zelf. Dat besloot ik te doen, alleen ging ik niet naar Thailand of Brazilië, maar naar Cyberspace. Met alleen woorden als proviand begon ik aan een reis door deze virtuele ruimte. Het doel van mijn reis was het vinden van hedendaagse visies op de positie van de kunstenaar. Mijn uitgangspunt was, dat als ik me maar even kon verplaatsen in gedachten van anderen hierover, ik daardoor beter kon bepalen hoe ik er zelf over denk. Een soort preventief Anti–zwart gat middel dus.

 

Ik begon bij Altavista: positie, +kunstenaar (939 pagina’s gevonden). Slik. Veel scrollen. Een van de eerste pagina’s die ik uiteindelijk dubbelklikte was er een van dhr Bruinsma uit 1995 voor Metropolis M waarin hij beschrijft dat het al anderhalf decennium gebruik is de kunstenaar te omschrijven als eennomade’. Een reizende jager op betekenisZoals een nomade zich verplaatst in de hoop zijn honger te stillen, zo voel ik inderdaad de drang mij te verplaatsen in de betekenis der dingen in de hoop deze te doorgronden.

 

Zwervend van computer tot computer (ik heb er zelf nog geen) heb ik met een nieuw woord het te onderzoeken gebied verkleind: positie, +kunstenaar, +cultuur (409 pagina’s gevonden). Al gauw viel mijn oog op “Cultuur is Oorlog” van Leo de Haes. Een verzameling van knappe essays waarin hij diep duikt in de wisselwerking tussen elitecultuur en massacultuur. Er bestaat een kloof tussen de twee, dat alsmaar groter wordt. Kunstenaars hebben het daardoor moeilijker dan ooit zegt hij. Hij ziet cultuur als een belangrijk onderdeel van binnenlandse veiligheid en pleit sterk voor de investering in subsidies. Het lezen van zijn essays heeft me meer inzicht gegeven in het belang van mijn positie. Het beredeneren waarom subsidie van belang is maakt het aanvragen ervan ook een stuk makkelijker en sterkt me in mijn strijd tegen de chaos van het zwarte gat.

 

Hoopvol vervolgde ik mijn tocht:  positie, +kunstenaar, +cultuur, +rede (49 pagina’s gevonden). Zo maakte ik kennis met dhr Trapman, die in zijn stuk Over Kwaliteit en Organisatie in de Kunst, de kunst omschrijft als het strijdperk van de mens tegen zichzelf. Voor de elite is de kunstenaar historisch gezien  volgens hem, vaak niet meer dan een nar geweest die status opleverde, maar fundamenteel is hij een mens die zichzelf definieert door het scheppen van nieuwe betekenissen in anderen: een mens die aan de grens van de bekende betekenissen nieuwe betekenis schept door middel van beslissingen. De kunstenaar lijdt (en niet alleen de kunstenaar) volgens hem vandaag de dag aan ‘angst voor redeHij beschrijft hoe deze angst is ontstaan en wat de gevolgen ervan zijn. Hij beredeneert hoe wij deze angst kunnen overwinnen en benoemt een bewust gekozen stromingsmodel als mogelijke oplossing voor de problemen in de kunst die, sinds ik erover heb gelezen, in mijn hoofd blijft spoken.

 

Ik heb al veel stof tot nadenken gevonden op deze elektronische nomadentocht, die voor mijn gevoel nog maar net begonnen is (en door zijn openbaringen steeds meer op een pelgrimstocht is gaan lijken, Amen). Altavista heeft een nieuwe interface: positie, +kunstenaar, +cultuur, + rede levert inmiddels al 228 pagina’s op in plaats van 49 pagina’s. Zo snel kan dat dus gaan. Mijn positie als kunstenaar is dankzij mijn voorgangers uitgegroeid tot een positie met een enorme hoeveelheid vrijheid, maar veel vrijheid betekent voor mij ook veel verantwoordelijkheid. Die ben ik bereid te nemen, vooral naar het grote publiek toe. Het vergt een enorme inzet, maar zoals een wijze mentor eens zei: “Kunst is Topsport!”. Ik ben bekend ben met mijn eigen strijd en heb er veel vertrouwen in. Soms is mijn positie belabberd, maar vaak ook bevoorrecht. Mijn positie is een afspiegeling van de maatschappij. Ik geloof niet in toeval en ben dus vooralsnog tot de conclusie gekomen dat mijn positie precies is daar waar die zijn moet, gevraagd of ongevraagd. Hopelijk houdt deze positie stand wanneer ik mij plotseling in het zwarte gat bevind ;-)

 

Jennifer Kanary